လုံခြုံမဲဆန္ဒ

အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

အောက်ပါတို့သည် မဲဆန္ဒများစာရင်း ဖြစ်သည်။

အမည် စတင်သည့်ရက်စွဲ ပြီးဆုံးရက်  
Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification ၀၀:၀၀၊ ၇ မတ် ၂၀၂၂ ၀၀:၀၀၊ ၂၁ မတ် ၂၀၂၂
Movement Charter Drafting Committee elections 2021 ၀၀:၀၀၊ ၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ ၀၀:၀၀၊ ၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
Wikimedia Foundation Board Elections 2021 ၀၀:၀၀၊ ၁၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ၀၀:၀၀၊ ၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
DWalden Cookie Duplicate Test 2 ၀၀:၀၀၊ ၁၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ၀၀:၀၀၊ ၁၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၁
DWalden Cookie Duplicate Test ၀၀:၀၀၊ ၁၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ၀၀:၀၀၊ ၁၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၁
DWalden Test Election Foobar ၀၀:၀၀၊ ၁၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ၀၀:၀၀၊ ၁၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁
DWalden Encrypted All Wiki Test Election with Eligibility list ၀၀:၀၀၊ ၁၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ၀၀:၀၀၊ ၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁
DWalden STV Election Test 456 ၀၀:၀၀၊ ၁၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ၀၀:၀၀၊ ၁၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၁
DWalden STV Election Test 123 ၀၀:၀၀၊ ၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ၀၀:၀၀၊ ၁၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၁
II Test Encrypted for All Wikis with Eligiblity List ၀၀:၀၀၊ ၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ၀၀:၀၀၊ ၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁
II Test Encrypted Fruit Candidate for All Wikis ၀၀:၀၀၊ ၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ၀၀:၀၀၊ ၁၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁
II Poll for favorite fruit candidate ၀၀:၀၀၊ ၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ၀၀:၀၀၊ ၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁
DWalden Test STV Election 1 ၀၀:၀၀၊ ၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ၀၀:၀၀၊ ၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁
JS - Testing with encryption ၀၀:၀၀၊ ၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ၀၀:၀၀၊ ၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁
II_choose your sports All wikis ၀၀:၀၀၊ ၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ၀၀:၀၀၊ ၁၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၁
TESTING T287859 - DO NOT VOTE ၀၀:၀၀၊ ၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ၀၀:၀၀၊ ၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁
STV 2 ၀၀:၀၀၊ ၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ၀၀:၀၀၊ ၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၁
Testing T287780 3 ၀၀:၀၀၊ ၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ၀၀:၀၀၊ ၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၁
Wikimedia Foundation Elections 2013 ၀၀:၀၀၊ ၈ ဇွန် ၂၀၁၃ ၂၃:၅၉၊ ၂၂ ဇွန် ၂၀၁၃
Personal image filter referendum, 2011 ၀၀:၀၀၊ ၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၁၁ ၂၃:၅၉၊ ၃၀ ဩဂုတ် ၂၀၁၁
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 ၀၀:၀၀၊ ၂၉ မေ ၂၀၁၁ ၂၃:၅၉၊ ၁၂ ဇွန် ၂၀၁၁
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 ၁၂:၀၀၊ ၂၈ ဇူလိုင် ၂၀၀၉ ၂၃:၅၉၊ ၁၀ ဩဂုတ် ၂၀၀၉
Wikimedia license update vote 2009 ၁၂:၀၀၊ ၁၂ ဧပြီ ၂၀၀၉ ၁၂:၀၀၊ ၃ မေ ၂၀၀၉
Test vote ၁၂:၀၀၊ ၈ ဧပြီ ၂၀၀၉ ၁၂:၀၀၊ ၁၀ ဧပြီ ၂၀၀၉